ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

เรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน รับฟังธรรมเทศนา “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” แสดงธรรมโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ และขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

... read more

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการบริการวิชาการ การผลิตและการใช้สารเคมีชีวะภัณฑ์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์

... read more

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

... read more

เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย