นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ... วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559              เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นำโดยนายปรีชา หลวงจำนง เจ้าหน... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อบรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านยาเสพติดและประชาธิปไตย(3D)ให้กับนักศีกษาใหม่ชั้นปีที่1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อบรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านยาเสพติดและประชาธิปไตย(3D)ให... วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2559         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ดร.สุชาดา... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมใจกันจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนภูมิทัศน์ปรับปรุงสนามหญ้าด้านข้างอาคารสิริวิทยเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมใจกันจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนภูมิทัศน์ปรับปรุงสนามหญ้าด้านข้างอ... วันพุธ, 03 สิงหาคม 2559      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นำโดยอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ผู้ช่... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมโครงการวางแผนครอบครัวและการวางแผนการเงินประจำปี 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมโครงการวางแผนครอบครัวและการวางแผนการเงินประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นำโดยอ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าสาขา... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำและผศ.ใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำและผศ.ใหม่ วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นำโดย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา ... More detail
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559                เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นำโดยอาจารย์เลิศภูมิ  จันท... More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426
คุณอยู่ที่: หน้าแรก