ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426 
  • สำนักงานคณบดี            ต่อ 2001
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต่อ 2100
  • สาขาวิชาประมง             ต่อ2200
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์     ต่อ2300