ประวัติความเป็นมาของคณะ

       คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตั้งอยู่เลขที่ 439  ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เดิมสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้ภาควิชาเกษตรศาสตร์  เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร   วิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ. ชั้นสุูง)  ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ  ต่อมาวิทยาลัยครูู  ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครู   ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครุู พ.ศ. 2518 เป็นผลให้วิทยาลัยครูบรุีรัมย์  มีการเปิดสอนตามหลักสูตรใหม่ของสภาการ     การฝึกหัดครู  ซึ่งเปลี่ยนระบบ 3 ภาคเรียน มาเป็น 2 ภาคเรียน

ในปีการศึกษา  2521  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  2  ปีหลัง  (ค.บ.) ให้กับนักศึกษาภาคปกติและครูประจำการในวันเสาร์และอาทิตย์  ที่เรียกว่า  “โครงการอบรมครูประจำ” (อคป.)  เรียนที่ศูนย์บุรีรัมย์และศูนย์ร้อยเอ็ด

      ปี พ.ศ. 2527  ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่นี้  ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนวิชาอื่น นอกจากสายครุศาสตร์  ดังนั้น  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึงเปิดสอนวิชาการอื่นเพ่ิ่มทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เช่น  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสัตวบาล  และปริญญาที่ผู้เรียนได้รับได้แก่  วิทยาศาสตร์บัณฑ่ิต (ว.ท.บ.) และในปี พ.ศ. 2538  ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ขึ้นมาแทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานเปลี่ยนไป ซึ่งเดิมตำแหน่งอธิการเปลี่ยนเป็นอธิการบดี  คณะวิชา  เปลี่ยนเป็นคณะ  หัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี  จนถึงวันที่  12  ตุลาคม  2542  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยุู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกโครงสร้างการบริหารเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ์ิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

ในปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทำให้การดำเนินการตามภารกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น  มีการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

      เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีอาคารเรียนจำนวน  2  หลัง  คือ  อาคาร 6  เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดี่ยว ก่อสร้างด้วยปูน  ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ถื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และอาคาร 9 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ก่อสร้างด้วยปูน มหาวิทยาลัยได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2558  เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีอาคารเรียน จำนวน  1 หลัง  คือ อาคาร 20 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 6 ชั้น  ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกว่า 38 ห้อง  ลานอเนกปรสงค์  ลานจอดรถ  ลานกิจกรรม  ห้องน้ำ  ห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงานคณบดี

 อาคารใหม่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อาคาร ค.ส.ล. ขนาด 6 ชั้น

“สิริวิทยเกษตร”

ห้องประชุมขวัญข้าว

ห้องสำนักงานคณบดี

ห้องLabปฏิบัติการ

ห้องเรียน

ลานอเนกประสงค์

       นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรพื้นที่  กว่า  150 ไร่  ที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง  ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ ห้องปฏิบัติากรสัตวศาสตร์  และห้องปฏิบัติการประมง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกประสบการณ์  และวิจัยให้กับนักศึกษาด้วย

 ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

นาข้าวเกษตรอินทรีย์

 

 

 

 

 

แปลงปลูกพืช

 

 

 

 

 

โคเนื้อ

 

 

 

 

 

บ่อเลี้ยงปลา

แปลงผักทดลอง

เห็ดธรรมชาติ

เล็บเหยี่ยว

หนองบัวธรรมชาติ

 

อัพเดทข้อมูล  วันที่  11  พฤศจิกายน  2558