ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา  (Philosophy)

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  ฝึกหัดสร้างประสบการณ์  สร้างงานเลี้ยงตน  บริการชุมชน  บูรณาการตามศาสตร์สากล รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คุ่คุณธรรม  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล  เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ