ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา  (Philosophy)

เรียนรุ้ด้วยการปฏิบัติ  ฝึกหัดสร้างประสบการณ์  สร้างงานเลี้ยงตน  บริการชุมชน  รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้คุ่คุณธรรม  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล  เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ