พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและเป็นผู้นำชุมชน

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม

5. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น