วิศัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ