หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 เปิดสอน 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)

ภาคปกติ

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

              1.1 กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมการผลิตพืช (วท.บ. 4 ปี)   Website:https://aggie.bru.ac.th/

                     ดาวน์โหลดหลักสูตร    หลักสูตร วท.บ.สาขาเกษตรศาสตร์ 

              1.2 กลุ่มวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี)       Website:https://fish.bru.ac.th/

                     ดาวน์โหลดหลักสูตร    หลักสูตรว.ทบ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)       Website:https://animal.bru.ac.th/

                     ดาวน์โหลดหลักสูตร     หลักสูตรวท.บ.-สัตวศาสตร์\

         3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป     Website:https://food.bru.ac.th/

                    ดาวน์โหลดหลักสูตร  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป    

 

ภาคกศ.บป.

        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี) ภาคเสาร์-อาทิตย์