หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดสอน 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)

ภาคปกติ

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง (วท.บ.4 ปี)

       3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ภาคกศ.บป.

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม)

      สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)