เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. มีแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการชุมชน

4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

5. อาจารย์ พนักงาน และบุคลากรสายสนัยสนุนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความเป็นธรรมาภิบาล