ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารมหาวิชราลงกรณ์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้