สาขาวิชาสัตวศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมความก้าวหน้าและแนวทางการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมความก้าวหน้าและแนวทางการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย

                       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมความก้าวหน้าและแนวทางการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย 

โดยท่านวิทยากร รศ.ดร.เยาวมาลย์  คำเจริญ 

นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย (สนอท.)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 

เวลา08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้