ประกาศแจ้งนักศึกษาถึงรายละเอียดและกำหนดการรับเงินทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี 2560

ประกาศแจ้งนักศึกษาถึงรายละเอียดและกำหนดการรับเงินทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี 2560

ประกาศแจ้งนักศึกษาถึงรายละเอียดและกำหนดการรับเงินทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี 2560

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุน นำซองที่ได้รับในวันที่ 21 เมษายน 2561 มาติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษานำหลักฐานต่อไปนี้มาประกอบการรับเงิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2. กรอกและเซ็นชื่อในใบสำคัญรับเงิน (คณะจะเตรียมใบสำคัญรับเงินไว้ให้กรอก) 

ปล.ขอให้นักศึกษามาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

แชร์ข่าวนี้