ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขาร่วมพิธีตักบาตร

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขาร่วมพิธีตักบาตร

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขาร่วมพิธีตักบาตร

นักสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมงร่วมพิธีตักบาตร

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต

เวลา 07.20 น.เป็นต้นไป

รายละเอียดตามภาพแนบ

แชร์ข่าวนี้