นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       วันที่ 25 เมษายน 2561 นำโดยอ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี และเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุขโต โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดี เป็นประธานในการกล่าวคำถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา

แชร์ข่าวนี้