นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสิริวิทยเกษตรและอาคารมหาวชิราลงกรณ์เพื่อเตรียมรับการประชุมครม.สัญจร

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดภูมิทัศน์รอบอาคารสิริวิทยเกษตรและอาคารมหาวชิราลงกรณ์เพื่อเตรียมรับการประชุมครม.สัญจร

  ระหว่างวันที่  17-25 เมษายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3  ร่วมกันจัดภูมิทัศน์รอบอาคารสิริวิทยเกษตรและอาคารมหาวชิราลงกรณ์เพื่อเตรียมรับการประชุมครม.สัญจร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยได้รับนโยบายจากรศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและร่วมปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้พร้อมในการต้อนรับ

แชร์ข่าวนี้