การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4

การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4

        วันที่ 29 เมษายน 2561 นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐให้แก่คณาจารย์และน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้ฟังเป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แชร์ข่าวนี้