นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           วันที่ 28 เมษายน 2561 นำโดยอ.พีร์นิธิ  ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ผศ.น.สพ.ดร.ดำรง  กิตติชัยศรี รศ.ดร.จรัส  สว่างทัพ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์ของนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 ณ ห้อง 20304 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการรายงานผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

แชร์ข่าวนี้