คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านคณะกรรมการด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านคณะกรรมการด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย

      วันที่ 2  พฤษภาคม 2561 โดยรศ.ดร.จรัส  สว่างทัพ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และอ.นันนภัส  ปาลินทร อาจารย์สาขาวิชาประมงตัวแทนคณะกรรมการด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านคณะกรรมการด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบคุณเครดิตภาพ: อ.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้