ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4

กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา

กำหนดการ

แชร์ข่าวนี้