นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ออกบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ออกบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

               วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นำโดยนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 3  พร้อมด้วยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล   อ.วิณากร  ที่รัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ถ่ายทอดเทคนิควิธีการผ่าหน่อกล้วยเพื่อการผลิตเชิงการค้า บริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช (ผ่าหน่อกล้วย) และการทำจุลินทรีย์ (ฮอร์โมนไข่) โดยมีเกษตรกรกรในชุมชนบ้านยตะคร้อ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 45 คน โดยนักศึกษาได้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ ซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ได้ต้นกล้วยปริมาณมากและปราศจากโรคดดยกิจกรรมนี้เป็ยโครงการที่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้เป็นคนดำเนินงานกิจกรรมการบริการวิชาการเองทั้งหมด เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน อันจะเป็นผลดีเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้