สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติวันที่ 2 เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติวันที่ 2 เรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตร และนักศึกษาสสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่1-3 และศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่หมู่บ้านพรสำราญเป็นวันที่ 2 เพื่อร่วมบริการวิชาการสู่ชุมชน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติเรื่องปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรชุมชนหมู่บ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครมาเป็นวิชาการบรรยายและฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินภายในไร่ -นาของเกษตรกร การสำรวจความต้องการของชุมชนในการใช้ปุ๋ย และสอนวิธีการผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าการวิเคราะห์ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยนักศึกษาภาคปกติ และศิษย์เก่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมในการถอดบทเรียนและเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักในการบริการวิชาการแก่เกษตรกร อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เกษตรกรภายในพื้นที่เป็นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้