สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

                  วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นำโดย ผศ.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิณากร  ที่รัก นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการสาขาเกษตร นายมารุต เนตรวิลา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายมารุต เนตรวิลา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเกษตร ให้กับเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยนำมาเผยแพร่สุ่ชุมชนเพื่อการพัฒนาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยมีเกษตรกรในชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมเจริญให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 35 คน 

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล

แชร์ข่าวนี้