คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
                        ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  

                 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ปี

                 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) สาขาวิชาประมง 4 ปี

                 3 .วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี

รับสมัครถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2561 ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://reg.bru.ac.th/regist…/Download/256110015_Announce.pdf

สอบถามเพิ่มเติม #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 15 |

โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7103 / 08 1977 6926

แชร์ข่าวนี้