ทีมวิจัยลงพื้นจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและสาธิตระบบแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ทีมวิจัยลงพื้นจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและสาธิตระบบแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

            ทีมวิจัยลงพื้นที่เปิดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและสาธิตระบบแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ นำโดยอ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์ บุษบง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอณ์คณะวิทยาศาสตร์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกร นำเสนอข้อมูลด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินในพื้นที่ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลบริบทของชุมชนและร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มชุมชนบ้านหนองไผ่ ทางทีมวิจัยได้มอบเงินทุนเพื่อใช้ในการเริ่มก่อตั้งกองทุนของหมู่บ้าน  รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยวิจัยและทีมวิจัยได้ร่วมกันสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิควิธีการใช้ระบบแอฟพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ติดตั้งเครื่องมือและสาธิตการสั่งการควบคุมการรดน้ำแปลงปลูกผักผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ให้กับเกษตรกรได้ทดลองใช้งาน อันจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือและสนใจจากกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้