คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการอบรมฯ Work-Integrated learning (WIL) ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการอบรมฯ Work-Integrated learning (WIL) ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

      คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดี  อ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์  อ.นันท์นภัส ปาลินทร สาขาวิชาประมง อ.อารยา มุสิกา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้านร่วมโครงการอบรมฯ Work-Integrated learning (WIL) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมง ให้เข้าสู่ระบบจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา Work-Integrated learning (WIL) โดยได้มีการทำworkshop ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับ Work-Integrated learning (WIL)

ขอบคุณเครดิตภาพ: PT Tippayakarn 

แชร์ข่าวนี้