สาขาวิชาประมงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

สาขาวิชาประมงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

              สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ อ.ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษาสาขาวิชาประมงจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ให้แก่เกษตรกรบ้านพรสำราญ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง โดยจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ฟาร์มปฏิบัติการสาขาวิชาประมง ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้มเครย์ฟิชเพื่อสร้างรายได้ โดยเป็นผลมาจากการทำวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรร่วมเข้าอบรมจำนวนมากกว่า 3 คน มีการสาธิตกระบวนการเลี้ยง การคัดแยกเพศ และแนวทางในการพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจในอานาคต

ขอบคุณเครดิตภาพ: DrJerd Sornsupharp

แชร์ข่าวนี้