คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะ ประจำปี 2561

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะ ประจำปี 2561 นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ อ.พีรินิธิ ราชวิชา รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์  ผู้ทรงคุณวฒิประจำคณะ ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน วางแผนกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะ 

แชร์ข่าวนี้