โครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2561 นำโดย อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับและโครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมขัวญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี เป็นประธานในพิธี อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ  รองคณบดี และคณาจารย์จาก 3 สาขาวิชา ร่วมกล่าวต้อนรับ แนะนำคณะผู้บริารและคณจารย์ บุคลากรประจำคณะและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอบคุณเครดิตภาพ: อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง,คุณพรทิพย์

แชร์ข่าวนี้