สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อบรมให้แก่นักศึกษา”เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัตการวิทยาศาสตร์ และเทคนิคปฎิบัติการจุลชีววิทยา”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อบรมให้แก่นักศึกษา”เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัตการวิทยาศาสตร์ และเทคนิคปฎิบัติการจุลชีววิทยา”

            สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อบรมให้แก่นักศึกษา”เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัตการวิทยาศาสตร์ และเทคนิคปฎิบัติการจุลชีววิทยา” วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.พีร์นิธิ  ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณาจารย์สาขา  และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ มาร่วมให้ความรู้และบรรยายพิเศษโดย อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนางสาวสุชานาถ สำรวมจิตร เจ้าหน้าที่ประจำแลปวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มาร่วมให้ความรู้และเสริมทักษะในการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและสอนเทคนิควิธีการทางด้านจุลชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา ใช้ในการทำการทำการวิจัย
ขอขอบคุณเครดิตภาพ: กมล ภพ

แชร์ข่าวนี้