กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนสำรวจตลาดขายสัตว์น้ำและแปรรูปผลิคภัณฑ์นักศึกษาสาขาวิชาประมง

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนสำรวจตลาดขายสัตว์น้ำและแปรรูปผลิคภัณฑ์นักศึกษาสาขาวิชาประมง

              กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักศึกษาสาขาวิชาประมง วันที่ 11 กันยายน 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ อาจารย์ประจำวิชาและนักศึกษาวิชาประมงชั้นปีที่ 1 ได้ออกภาคสนามเรียนรู้ตลาดการขายสัตว์น้ำ และศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ตลาดขายสัตว์น่ำบริเวณริมถนน อ.วาปีปุทม จ.มหาสารคาม  เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การศึกษาจากสถานที่การจำหน่ายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำของจริง

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้