กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานฟาร์มของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานฟาร์มของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

           กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานฟาร์มของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ฝึกปฏิบัติดูแลและการสุขาภิบาลสัตว์ในฟาร์ม ควบคุมโดยผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: บรรยง ศรีตะวัน 

แชร์ข่าวนี้