สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการเพาะกล้าและเตรียมStock A,B ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการเพาะกล้าและเตรียมStock A,B ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

                      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนักศึกษา ชั้นปีที่4 sec01 – 03 ทักษะการคำนวณ และเตรียมStock A,B และฝึกฝนทักษะการเพาะกล้าสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2561  ณ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลโยีการเกษตร 

แชร์ข่าวนี้