สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตักบาตรชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตักบาตรชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า

          สาขาวิชาประมง นำโดยอ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์สาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปและฟังเทศน์จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: Nannaphat Palintorn  

แชร์ข่าวนี้