นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

             นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” นำโดยอ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ อ.พีร์นิธิ์ ราชวิชา อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในระดับชาติของนักศึกษาและคณาจารย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:SamSai Wry

แชร์ข่าวนี้