ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพบคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพบคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

           ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพบคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับและประชุมพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารเพื่อร่วมหารือ หาแนวทางในการพัฒนากิจการดำเนินงานฟาร์มเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน เป็นการทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไป

แชร์ข่าวนี้