สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการชุมชนแก่เกษตรกรกสิกรรมธรรมชาติกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ บ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการชุมชนแก่เกษตรกรกสิกรรมธรรมชาติกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ บ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ  พัทลุง คณบดี และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ร่วมกันบูรณาการบริการวิชาการชุมชนแก่เกษตรกรบ้านกุดหูลิง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ  โดยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในหัวข้อ“กสิกรรมธรรมชาติกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด “ เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้การใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชของเกษตรกรในชุมชน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: Nidcha Orn 

แชร์ข่าวนี้