สาขาวิชาสัตวศาสตร์อบรมให้แก่นักศึกษา หัวข้อ “การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการทำน้ำเชื้อแช่แข็งตามทฤษฏี ของ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข.”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์อบรมให้แก่นักศึกษา หัวข้อ “การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการทำน้ำเชื้อแช่แข็งตามทฤษฏี ของ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข.”

             สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และเสริมทักษะ  หัวข้อ “การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการทำน้ำเชื้อแช่แข็งตามทฤษฏี ของ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข.”ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ บ้านพักผศ.ดร.บรรยง นำโดย ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์ประจำสาขา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พีรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้และสอนการปฏิบัติเทคนิคการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองและการแช่แข็งน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นการบูรณาการตามทฤษฏีของรศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ มข. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Animal breeding ของไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการปฏิบัติ

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้