ชมรมเกษตรอาสาจัดกิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ชมรมเกษตรอาสาจัดกิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

               ชมรมเกษตรอาสา  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการชมรมและสมาชิกกว่า 52  คน ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผักปลอกสารพิษ บูรณาการกับงานวิจัยของสกอ. เรื่อง“แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์”โดยได้จัดกิจกรรม  ทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายกอบต.เมืองไผ่ ท่านเกษตรตำบล และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและพิธีพ่อฮักแม่ฮัก โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังนี้
– วางระบบน้ำหยดแปลงเกษตร สำหรับชุมชน
– ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนร่วมปลูกผักพันธุ์พื้นเมืองในแปลงเกษตรอินทรีย์
         – จัดทำคอกปุ๋ยหมักตามสูตรพระราชทานสำหรับชุมชนบ้านหนองไผ่
– บริการวิชาการถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านน้ำหมักจากชุมชนและแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่
– เผยแพร่การผลิตเชื้อปรปักษ์ไตโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรคพืชในทางการเกษตร
– ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน ,
 ตรวจวิเคราะห์ดินและแนะนำแนวทางการปรับปรังแก่เกษตรกรบ้านหนองไผ่
– วางระบบท่อระบายน้ำพัฒนาสระน้ำของชุมชน ฯลฯ 

          โดยสมาชิกชมรมได้ร่วมแรงร่วมใจใช้ความรู้ด้านการเกษตรมาร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่น  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

แชร์ข่าวนี้