คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี 2562

แชร์ข่าวนี้