ทีมวิจัยร่วมเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ทีมวิจัยร่วมเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

                  ทีมวิจัยนำโดยอ.พิชิต วันดี หัวหน้าโครงการวิจัย อ.สกรณ์ บุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัย”แอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ.ประจำปี2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เข้าพบคุณอำนาจ สกุลทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล คุณสม ช่อรัมย์ คุณสังวร โพธ์เงิน รองนายกอบต.เมืองไผ่ เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์   ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่  และชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านหนองไผ่ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที “ถอดบทเรียนรู้. เล่าสู่กันฟัง” มาร่วมรับฟังและช่วยให้ข้อเสนอแนะ และเป็นการขยายผลที่ผลักดันสู่เชิงนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมากทางผู้วิจัยขอบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: pichit wandee

แชร์ข่าวนี้