สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ณ ชุมชนบ้านปะคำสำโรง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ณ ชุมชนบ้านปะคำสำโรง

             สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา หัวหน้าสาขา อ.อัครพล หนูน้อย อาจารย์สาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 25  พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนบ้านปะคำสำโรงหมู่ 4 และ 19 ตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 66 คน นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 20 คน โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์และการผลิตอาหารสัตว์หมักจากพืชในท้องถิ่นเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตกรในพื้นที่

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:Narumon Somkuna

แชร์ข่าวนี้