โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนองานวิจัยรายวิชาปัญหาพิเศษสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนองานวิจัยรายวิชาปัญหาพิเศษสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561

                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนองานวิจัยรายวิชาปัญหาพิเศษสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561  ในวันที่ 22และ25 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากรศ.ประยงค์ ธรรมสุภา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวก่อนยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาและช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมการสอบนำเสนองานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

แชร์ข่าวนี้