สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2561

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2561

             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี  ผศ.ดร.วนิดา  วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมการเคารพธงชาติไทย การกล่าวสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในศาสตร์ที่ 3 พระบิดาฝนหลวง  และศาสตร์ที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยข้าวและพัฒนาข้าวไทย ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามาร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

แชร์ข่าวนี้