สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนบูรณาการการเรียน การสอน วิจัย ฯ สู่ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ต.สะแลงพัน อ.ลำปลายมาศ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนบูรณาการการเรียน การสอน วิจัย ฯ สู่ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ต.สะแลงพัน อ.ลำปลายมาศ

                สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวาง และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1และ3  จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนบูรณาการการเรียน การสอน วิจัย ฯ สู่ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ต.เเสลงพัน  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากนายมารุต เนตรวิลา ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าการวิเคราะหืดินที่เหมาะสมในการใช้ในนาข้าวอินทรีย์ โดยการต่อยอดความรู้จากผลงานวิจัยนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีเกษตรกรในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล

แชร์ข่าวนี้