คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์  โดยได้ร่วมมอบกระเช้าและรับพรจากรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

แชร์ข่าวนี้