กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนพุทไธสง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนพุทไธสง

              คณาจารย์สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ และอ.นันท์นภัส ปาลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพุทไธสง โดยได้ร่วมประชาสัมพันธืแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนโรงเรียนพุทไธสงเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้