ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยดครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมษณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

                    นักศึกษาผู้สนใจขอรับทุนดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์ดหลดใบสมัครทุนได้ที่  http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2468  ตั้งแต่บัดนี้ตนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดแนบนี้

แชร์ข่าวนี้