อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ. นครราชสีมา

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ. นครราชสีมา

            อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ให้แก่กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ. นครราชสีมา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ให้ความรู้ด้านการอนุรักษพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น โดยร่วมกับคุณสุวัฒนชัย จำปามูล ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายพ่อจันพี ปทุมมา อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา  ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ. นครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้