นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ นิพัฒน์ฟาร์ม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ นิพัฒน์ฟาร์ม

        ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสมการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ นิพัฒน์ฟาร์ม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์ ร่วมพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้