เกษตรศาสตร์จัดบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง-หนองขวาง

เกษตรศาสตร์จัดบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง-หนองขวาง

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และอ.อารยา มุสิกา จัดบริการวิชาการสู่ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง-หนองขวาง ภายใต้โครงการบริการวิชาการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน ปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศาสตรา สายสุนันทรารมย์ และอ.อะทิจะรัส สายทอง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดควาามรู้และฝึกหัดเทคนิคปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนแบบ NFT ให้แก่เกษตรกรจากบ้านสำโรงและบ้านหนองขวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

แชร์ข่าวนี้