สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดบริการวิชาการปลูกผักไร้ดิน ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดบริการวิชาการปลูกผักไร้ดิน ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

              สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนองขวาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ การปลูกผักไร้ดิน ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประจำหมุ่บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ภายใต้โครงการบริการวิชาการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อคนในชุมชน งบบริการวิชาการประจำปี 2562 โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมขน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล

แชร์ข่าวนี้